Ochrana osobných údajov

POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV AGRI CS Slovakia s.r.o.

Toto poučenie sumarizuje základné zásady spracovania osobných údajov zo strany AGRI CS Slovakia s.r.o. so sídlom Zlatomoravecká cesta 504, 949 01  Nitra, IČO: 31421105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 29928/N (ďalej len „spoločnosť“),  pokiaľ ide o osobné údaje skutočných či potenciálnych zmluvných partnerov –fyzických osôb.

 

Prehľad spracúvaných (typov) údajov a ich zdroje

V tejto časti sa dozviete, aké typy osobných údajov o Vás budeme spracúvať.  Za osobné údaje sa pritom považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (tiež nazývané „dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Osobné údaje, ktoré o Vás budeme spracúvať, väčšinou získame priamo od Vás, prípadne v rámci zmluvnej spolupráce s Vami. V odôvodnených prípadoch (najmä pri vymáhaní pohľadávok) tiež môžeme o Vás vyhľadať z verejných zdrojov ďalšie informácie.

Osobné údaje zmluvných partnerov – fyzických osôb (ďalej len „partner“), ktoré bude spoločnosť spracúvať, zahŕňajú najmä údaje poskytnuté takýmito osobami (typicky meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, číslo účtu, kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo), dátum narodenia, údaje uvedené v zmluve, fakturované a uhradené (dlžné) čiastky, údaje o prebiehajúcich plneniach a komunikácii s partnermi (alebo ich zamestnancami). V súvislosti s komunikáciu s partnerom si spoločnosti môže ukladať tiež niektoré technické údaje, teda čas komunikácie a IP adresu, z ktorej bude zaslaná. U potenciálnych partnerov - podnikateľov môže naša spoločnosti spracúvať údaje získané z verejných zdrojov (napr. ich webové stránky alebo nimi zadaná inzercia), aby ich následne mohla kontaktovať telefonicky s ponukou služieb. Takéto základné údaje si môže naša spoločnosť uložiť do svojho CRM systému za účelom ďalšieho kontaktu.

 

Účely spracovania

V tejto časti uvádzame prehľad účelov, na ktoré budeme vaše osobné údaje využívať (spracúvať). Obvykle je každý údaj využívaný zároveň na viac účelov. Od stanovených účelov sa následne odvíjajú aj prostriedky spracovania, doba spracovania a pod. V určitých prípadoch stanovených v Nariadení (EÚ) č. 2016/679 môžeme vaše údaje spracúvať aj na iné účely, ktoré sú uvedené nižšie, jedná sa však o výnimočné a obmedzené prípady, ktoré Nariadenie podmieňuje splnením ďalších podmienok.

Primárnym účelom spracovania osobných údajov zmluvného partnera bude uzatvorenie a plnenie uzatvorenej zmluvy. V tejto súvislosti budú údaje ďalej používané na evidenciu a riadne plnenie zmluvných vzťahov spoločnosti, na kontrolu činnosti našich zamestnancov, na štatistické účely, ďalší rozvoj služieb spoločnosti, a to buď služby, ktorých sa týka uzatvorená zmluva, alebo vnútorných administratívnych postupov v spoločnosti, na vymáhanie pohľadávok a na ochranu práv spoločnosti a tretích osôb (napr. ďalších zmluvných partnerov), najmä pred protiprávnou činnosťou. Údaje (najmä získané z komunikácie s partnerom, ako je IP adresa a čas komunikácie) budú používané tiež za účelom IT bezpečnosti spoločnosti. Ďalej budú osobné údaje partnera používané spoločnosťou za účelom plnenia jej právnych povinností, najmä podľa právneho predpisu upravujúceho účtovníctvo, dane, predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov (a to ako partnera tak i osôb za neho konajúcich), predpisov o regulácii reklamy a pod. a na účely priameho marketingu (teda najmä zasielanie ponúk na naše ďalšie produkty a služby, teda kontaktovanie e-mailom alebo telefónom).

 

Právny základ spracovania               

Každé spracovanie osobných údajov musí byť zákonné – musí byť založené na niektorom , v Nariadení upravenom, právnom základe spracovania. Podobne ako pri účele môže byť každý údaj spracúvaný na základe viacerých právnych základov spracovania. Pokiaľ všetky právne základy odpadnú, tak prestaneme vaše údaje spracúvať. Možné právne základy sú vymenované v čl. 6 Nariadenia. Upozorňujeme Vás, že pokiaľ budeme Vaše osobné údaje spracúvať na základe Vášho súhlasu, máte kedykoľvek možnosť tento súhlas odvolať (v prípade, ak chcete svoj súhlas odvolať kontaktujte nás na  nižšie uvedených adresách). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vyplývajúceho zo súhlasu, ktorý nám bol daný pred jeho odvolaním. Údaje zmluvných partnerov však obvykle nie sú spracúvané na základe súhlasu.

Právnym základom spracovania osobných údajov partnerov je nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy (vr. vymáhania vzniknutých pohľadávok), oprávnené záujmy spoločnosti (dané záujmom na evidencii zmluvných vzťahov a záujmom na ochrane ich práv proti protiprávnej činnosti vrátane IT bezpečnosti, a ďalší rozvoj produktov alebo služieb spoločnosti, spracovanie na priamy marketing) a tretích osôb (najmä ďalších zmluvných partnerov podieľajúcich sa na plnení, na ktorom sa bude podieľať aj partner) a plnenie zákonných požiadaviek (najmä predchádzanie protiprávnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov (najmä zákon č. 18/2018 Z.z. a Nariadenie č. (EÚ) 2016/679), vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov.

 

 

Právo na námietku

Právo na námietku je Vašim dôležitým právom. Umožňuje Vám nechať preskúmať spracovanie vykonávané na základe nášho tzv. oprávneného záujmu v prípade, kedy to odôvodňuje Vaša konkrétna situácia – teda v prípade, keď samotné spracovanie je prípustné, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, prečo proste nechcete, aby spracovanie prebiehalo. Možnosť vzniesť námietku sa však nevzťahuje na všetky prípady spracovania, napr. nie je ju možné využiť v prípade, kedy spracúvame Vaše údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo keď nám ich spracovanie ukladá zákon. Právo na námietku je zakotvené v čl. 21 Nariadenia.

Pokiaľ je právnym dôvodom spracovania osobných údajov partnera oprávnený záujem spoločnosti (jedná sa najmä o spracovanie údajov na účely IT bezpečnosti, na štatistické účely a ďalší rozvoj dodávateľsko-odberateľských vzťahov spoločnosti a ochranu práv spoločnosti a tretích osôb), má partner z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu osobných údajov. V takomto prípade nebude spoločnosť takéto osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nebudú dané závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad záujmami partnera alebo jeho právami a slobodami, alebo pokiaľ nebudú spracúvané na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Námietku proti spracovaniu môže partner vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v texte alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu: fukasova@agrics.sk. V e-maile prosím uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by spoločnosť nemala údaje spracúvať.

V prípade spracúvania údajov na účely priameho marketingu (zasielanie marketingových správ), je možné vždy vzniesť námietku, takže v takomto prípade nemusíte uvádzať žiadne dôvody, prečo si neželáte naďalej marketingové správy zasielať. V týmto prípadoch najlepšie vznesiete námietku tak, že odhlásite ďalšie zasielanie oznámení odkazom, ktorý v nich bude obvykle za týmto účelom pripojený.

Upozorňujeme, že i vo vyššie uvedených prípadoch však bude niekedy prebiehať paralelné spracúvanie osobných údajov aj na iné účely, ktoré budú odôvodňovať to, aby spoločnosť takéto údaje ďalej spracúvala.

 

 

Doba, po ktorú budú údaje spracúvané

Naša spoločnosť nemôže vaše osobné údaje spracúvať po ľubovoľne dlhú dobu, ale doba spracúvania je obmedzená na obdobie, kedy Vaše údaje potrebujeme. Dĺžku tohto obdobia sa snažíme obmedziť tak, aby riadne zohľadňovala ako Vaše, tak aj naše záujmy. Niekedy je namáhavejšie potrebnú dobu spracúvania určiť, alebo z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné presnú dĺžku tejto doby oznamovať, preto nižšie v texte aspoň uvádzame niektoré kritériá, podľa ktorých sa pri určení dĺžky spracovania Vašich údajov rozhodujeme.

Kontaktné údaje partnerov na účely zasielania obchodného oznámenia bude spoločnosť spracúvať po dobu, pokiaľ partner nevyjadrí s takýmto zasielaním nesúhlas. Aj potom alebo bude spoločnosť spracúvať základné údaje o tom, prečo partnerovi obchodné oznámenia zasielala, po primeranú dobu na preukázanie oprávnenosti takéhoto zasielania.

Osobné údaje budú spracúvane po primeranú dobu s ohľadom na účel spracovania (napr. zmluvy budú štandardne evidované po dobu 10 rokov od ich zániku). Pokiaľ je doba spracovania stanovená právnymi predpismi, budú osobné údaje spracúvané po takúto dobu, pokiaľ nižšie uvedené dôvody neodôvodnia dlhšiu dobu spracovania. Pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov bude ďalej vychádzané najmä z týchto hľadísk (i) dĺžka premlčacej doby, (ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov, (iii) obvyklých postupov na trhu, (iv) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a (v) prípadných odporúčaní dozorných orgánov.

 

Aktualizácia údajov

Jednou z našich povinností ako prevádzkovateľa osobných údajov je spracúvať presné údaje, prípadne s ohľadom na okolnosti doplniť neúplné údaje. Pokiaľ nám poskytnete informácie o zmene Vašich údajov, pomôžete nám túto povinnosť riadne splniť.

Pokiaľ príde ku zmene poskytnutých údajov alebo iných partnerom odovzdaných údajov, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie informácií o takejto zmene.

Za účelom aktualizácie dát je možné spoločnosť kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných údajov, najlepšie e-mailom na fukasova@agrics.sk

 

Obchodné oznámenie

Údaje o našich potenciálnych, súčasných či minulých partneroch môžeme spracúvať tiež na účely tzv. priameho marketingu, čo je typicky zasielanie e-mailov alebo telefonické kontakty s ponukami podobných výrobkov alebo služieb, ako ste od nás odoberali. Zasielanie ponúk nie je časovo obmedzené, pokiaľ však vyjadríte želanie, aby sme Vám takéto ponuky už ďalej nezasielali, nebudeme Vám ich zasielať. Aj naďalej však budeme spracúvať po primeranú dobu základné údaje o zasielaní, aby sme boli schopní preukázať, prečo sme Vám tieto ponuky zasielali, vaše údaje nebudeme za účelom zasielania ponúk odovzdávať tretím osobám (okrem našich subdodávateľov – sprostredkovateľov, ktorí budú spracovanie vykonávať pre nás).

Partner berie na vedomie, že mu budú zo strany spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode zasielané obchodné oznámenia týkajúce sa produktov, obchodu a služieb spoločnosti. Partner môže toto zasielanie kedykoľvek odmietnuť na adrese sídla spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailovej adresy marketing@agrics.sk Takéto odmietnutie nemá – pokiaľ neurčí partner inak – vplyv na zasielanie iných druhov obchodných oznámení, ako na tie, na ktoré partner reaguje.

 

Ako bude spracovanie prebiehať a konsekvencie

 V dnešnej dobe väčšina spracovaní prebieha pomocou počítačov, takže vaše údaje budeme obvykle spracúvať v počítačovom systéme (napr. v našom CMR systéme, v rámci aplikácie Outlook pokiaľ pôjde o e-maily, v našom účtovnom systéme, pokiaľ ide o údaje potrebné na fakturáciu a pod.). Tým samozrejme nie je vylúčené ani spracovanie písomností v kartotékach, ako je systém na uloženie papierových zmlúv alebo kartotéky vizitiek, ktoré si vedú naši jednotliví zamestnanci.

Spoločnosť bude osobné údaje spracúvať najmä vo svojich počítačových systémoch a počítačových systémoch sprostredkovateľov. Písomnosti bude spoločnosť spracúvať vo svojej kartotéke. Poskytnutie spracúvaných údajov zo strany partnera je dobrovoľné (samozrejme bez poskytnutia určitých údajov nebude zmluva uzatvorená a v niektorých prípadoch sú následne niektoré údaje požadované zákonom, najmä predpisy o účtovníctve).

 

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme spracúvať len pokiaľ ho sami dobrovoľne na zmluve uvediete alebo to bude vyžadovať právny predpis (pokiaľ to nie je výslovne stanovené právnym predpisom, naša spoločnosť netrvá na tom, aby ste Vaše rodné číslo na zmluve uvádzali, radšej ho teda do zmlúv neuvádzajte).

 

 V prípade, že partner – fyzická osoba poskytne spoločnosti na základe alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o dielo údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla s tým, aby spoločnosť toto jeho rodné číslo využívala na účely evidencie zmlúv, poskytnutých plnení a ochranu práv spoločnosti, aby ho za týmto účelom archivovala, spracúvala a užívala. Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie spoločnosti na spracovanie informácií a údajov, ktoré vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo na iné účely, pokiaľ by výslovne neustanovili inak.

 

Odovzdávanie osobných údajov iným osobám (príjemcom osobných údajov)

Nie všetky spracovania osobných údajov vykonáva naša spoločnosť sama. Na spracovanie si niekedy najímame tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov osobných údajov. Snažíme sa vyberať len takých sprostredkovateľov, ktorí sú dostatočne dôveryhodní.

Spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo so súhlasom partnera. Spoločnosť sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom – dodávateľom počítačových systémov, serverových služieb, rozosielanie e-mailov a poskytovateľom archivačných služieb, prevádzkovateľom (záložných) serverov alebo prevádzkovateľom technológií využívaných spoločnosťou, ktorí ich spracúvajú za účelom zaistenia funkčnosti príslušných služieb. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne nutnom obsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracúvajú za účelom poskytovania poradenských služieb alebo osobám tvoriacich so spoločnosťou koncern.

Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené tiež spoločnosti poskytujúcej poistenie pohľadávok alebo iným spoločnostiam za účelom vymáhania pohľadávok. Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu byť osobné údaje odovzdané tiež orgánom verejnej správy.

 

Odovzdávanie osobných údajov do cudziny

Zatiaľ čo podľa Nariadenia platí zásada voľného pohybu osôb v EÚ, Nariadenie obmedzuje odovzdávanie osobných údajov do cudziny mimo EÚ. Naša spoločnosť štandardne osobné údaje do cudziny mimo EÚ neodovzdáva. Môže sa však stať, že vaše osobné údaje budú spracované v počítačovom systéme, ktorého servery sa budú nachádzať mimo územia EÚ, aj keď sa takýmto situáciám snažíme vyhýbať. S ohľadom na obvykle v rámci podnikania používané systémy by sa jednalo väčšinou o systémy nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. V takomto prípade by sme vybrali ako zmluvného partnera spoločnosť, ktorá bude spĺňať podmienky schválené Európskou komisiou pre bezpečný prenos dát medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Pokiaľ by sme odovzdávali Vaše osobné údaje mimo EÚ, budeme Vás v prípade potreby o tom vhodným spôsobom informovať.

 

Riziká a odporúčané postupy

Každé spracovanie osobných údajov zo sebou nesie určité riziká. Tieto môžu byť rôzne s ohľadom na rozsah spracúvaných údajov a spôsobom ich spracovania. Nižšie uvádzame niektoré odporúčané postupy, ktoré Vám môžu pomôcť ochrániť Vaše dáta:

Ø  Pokiaľ nám poskytujete vaše údaje, vždy sa zamyslite nad tým, či je potrebné dané údaje poskytnúť. Najmä by ste mali dôkladne zvážiť poskytnutie údajov, ktoré sa týkajú Vášho osobného života a jeho aspektov nesúvisiacich s účelmi, na ktoré ich poskytujete alebo údajov určených na zverejnenie (napr. Vašich komentárov pod článkami a pod.). Pokiaľ máte pocit, že po Vás vyžaduje príliš mnoho údajov, kontaktujte nás, preveríme primeranosť našej požiadavky.

Ø  Pokiaľ nám poskytujete alebo v našich službách zverejňujete osobné údaje tretích osôb (vašich rodinných príslušníkov alebo iných zamestnancov Vašej firmy a pod.), zamyslite sa nad tým, či je toto odovzdanie nutné a potrebné. V prípade potreby si vyžiadajte súhlas takýchto osôb.

Ø  Pokiaľ Vás niektorý z našich kolegov žiada o poskytnutie údajov, nebojte sa opýtať, či je to potrebné a či nie je možné dosiahnuť cieľ spracovania aj bez týchto údajov.

Ø  Osoby mladšie ako 18 rokov sú zvlášť zraniteľné. Pokiaľ sa bude odovzdávanie údajov týkať týchto osôb, je nutné obzvlášť dôkladne zvážiť všetky okolnosti. Zároveň je nutné zvážiť, či na poskytnutie takýchto údajov nie je potrebný súhlas týchto osôb alebo ich zákonných zástupcov (napr. rodičov). Pokiaľ ste osobou mladšou ako 18 rokov, v prípade, keď máte pochybnosti o tom, či ste schopný sa správne rozhodnúť, prediskutujte celú záležitosť so svojím rodičom či nás osobitne kontaktujte.

Ø  Pokiaľ sa budete prihlasovať do našich systémov prostredníctvom hesla, použite vždy unikátne silné heslo, ktoré nebudete používať na iných zariadeniach a prístupoch. Vaše heslo nikomu neoznamujte a nesprístupňujte, ani našim zamestnancom. Oznámenie Vášho hesla po Vás nikdy nebudeme žiadať, dajte si preto pozor najmä na rôzne e-mailové výzvy na oznámenie hesiel, aj keby by boli podpísané menom spoločnosti. Jedná sa pravdepodobne o podvrhy sa účelom vylákania a následného zneužitia hesla.

Ø  Pokiaľ nám posielate dôverné údaje, snažte sa využiť bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovanie súboru spojené so zašifrovaním a odovzdanie hesla iným komunikačným kanálom.

Ø  Pokiaľ budete mať pocit, že zo strany našej spoločnosti nie sú splnené všetky povinnosti, došlo k neoprávnenému úniku dát alebo že sa niekto vydáva neoprávnene za nášho spolupracovníka, oznámte nám to prosím čo najskôr, a to buď elektronicky na našu e-mailovú adresu caletkova@agrotecslovensko.sk, alebo poštou na našu adresu AGRI CS Slovakia s.r.o. so sídlom Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra.

Ø  Vždy sa snažíme udržiavať tieto poučenia aktuálne. Preto čas od času budeme vykonávať úpravy týchto pravidiel. Pri podstatných úpravách Vás budeme osobitne informovať, aj keď nie je na škodu si občas tieto pravidlá prečítať.

Ø  Udržujte svoje údaje v rozhraní našich služieb aktuálne.

 

Poučenie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679:

Fyzická osoba má právo od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa osobných údajov:

a) požadovať prístup k osobných údajom, ktoré o Vás spracúvame, čim sa rozumie právo získať od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov a k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 Nariadenia,

b) požadovať opravu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú nepresné. S prihliadnutím na účel spracovania máte v niektorých prípadoch právo požadovať tiež doplnenie neúplných osobných údajov,

c) požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Nariadenia,

d) požadovať obmedzenie spracovania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Nariadenia,

e)získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a

(i) ktoré spracúvame s Vašim súhlasom, alebo

(ii) ktoré spracúvame na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, a to za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v čl. 20 Nariadenia a

f) máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu v zmysle čl. 21 Nariadenia z dôvodov týkajúcich sa  Vašej konkrétnej situácie.

 

Pokiaľ obdržíme Vašu žiadosť v zmysle predchádzajúceho odseku, budeme Vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Pokaľ by sme neprijali opatrenia, ktoré žiadate, sme povinní Vás informovať bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia, o dôvodoch neprijatia opatrenia. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v určitých prípadoch stanovených Nariadením nie sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť či už úplne alebo sčasti. Bude tomu tak najmä pokiaľ bude Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu, že sa opakuje. V takýchto prípadoch Vám môžeme (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s vykonaním požadovaných úkonov alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Pokiaľ obdržíme Vašu žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Ďalej Vás upozorňujeme, že v prípade, ak sa domnievate, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje neoprávnené alebo inak porušuje vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému úradu, teda Úradu na ochranu osobných údajov, alebo máte právo požiadať o súdnu ochranu.